Medlemmar i Rehns BK inbjudes till extra årsmöte på klubblokalen, Bolleberget, måndag 19/2 kl 19.00.

Ärende: Klubbens attestförordning.

Detta extra årsmöte behandlar endast denna punkt.

Bakgrund

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar som sådant för föreningens angelägenheter. I styrelsearbetet tas beslut om hur klubbens resurser i form av medlemmarnas ideella insatser och föreningens ekonomiska medel ska användas.

Till stöd för sitt uppdrag har styrelsen bland annat klubbens stadgar.
Enligt uppgift ska det även finnas en tidigare beslutad attestförordning.
Denna attestförordning är till innehåll okänd för flera styrelsemedlemmar.
Med anledning av en rad ingångna avtal, åtaganden och beslutade projekt de senaste åren har attestförordningen kommit att ifrågasättas.

Vi vill därför inbjuda till ett extra årsmöte för diskussion och beslut om attestförordningen. Beroende på vad mötet kommer fram till kan det, eventuellt, föranleda ändring i klubbens stadgar och/eller beslut om attestförordning.

Styrelsen kommer vid det extra årsmötet beskriva beslutsgången och tillämpningen av attestförordningen vid ett antal av klubbens åtaganden de senaste åren, för efterföljande diskussion och mötets beslut om styrelsens tolkning och tillämpning av den nuvarande attestförordningen:

a) är i enlighet med klubbens intentioner, eller
b) om attestförordningen behöver revideras, eller
c) om styrelsens tolkning och tillämpning av attestförordningen ska justeras.

Handlingar: Stadgar i Rehns BK (Stadgar i Rehns BK).2015 års attestförordning delas ut på mötet.

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 13 år har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttranderätt men inte förslagsrätt på mötet.

Fika i form av kaffe/te kommer att finnas.

Välkomna!

Rehns BK´s styrelse genom Stefan Svedberg

 

X
X