Alla kommittéer/ projekt förutom skidkommittén bör komma in med berättelse/rapport för innevarande verksamhetsår och en plan/budget för kommande år. Respektive sammankallande ansvarar för att de görs. Önskan är att allt material är styrelsen tillhanda 30 november. Allt material mailas in till freluga@gmail.com Tacksam om endast 1 version skickas in som är korrekturläst och fullständig. Namn skall anges med för+ efternamn. Ledamöter i respektive kommitté/projekt skall anges. Förslag på nya ledamöter/funktioner mm lämnas till valberedningen: Curt Landin: curre@curtlandin.com

X
X